Etableringslyftet – ett kompetenslyft för Arlanda-regionen

Etableringslyftet ger nyanlända möjlighet till en snabbare och kortare väg till arbete och minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd, för att skapa en dynamisk regional arbetsmarknad där vi effektivt och samordnat tar tillvara de nyanländas kompetens.

Målgrupp

Etableringslyftet vänder sig till nyanlända som är i etableringsprogrammet och nyanlända som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin.

Planerade insatser:

 • gemensam kartläggning
 • introduktionsdag om arbetsmarknad
 • datorintroduktion inklusive cv, personligt brev och intervjuteknik
 • introduktion om olika yrken (en dag per yrkesområde)
 • fördjupad yrkeskurs inom olika yrken (3-5 veckor)
 • yrkesinriktad språkintroduktion/språkträning
 • jobbcoachning, löpande inklusive stöd i jobbsök och rekryteringsträffar
 • dialog med arbetsgivare i regionen
 • matchning mot praktik, praktik med språkstöd
 • utveckling av mentorsnätverk för kvinnor och analfabeter (kvinnliga mentorer i mansdominerade yrken) inklusive studiebesök på arbetsplatser
 • löpande uppföljning av individens utveckling, språkutveckling och yrkesutveckling
 • förenklad validering med kompetensbevis
 • ev kompletterande yrkesutbildning, SFI, extratjänster

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF)

Tidplan

Projektstart december 2017
Aktiv fas september 2018–februari 2021

Budget

Ca 40 mkr, 65 % ESF-stöd 35 % medfinansiering