Etableringslyftet skapar möjligheter för nyanlända och andra utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden att snabbare komma till egen försörjning. Projektet matchar arbetssökande och arbetsgivare, för att effektivt och samordnat ta tillvara deras kunskaper och samtidigt erbjuda arbetsgivare en ny möjlighet att hitta rätt kompetenser.