Etableringslyftet skapar möjligheter för nyanlända att snabbare etableras i det svenska samhället. Projektet matchar nyanlända och andra utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden med arbetsgivare, för att effektivt och samordnat ta tillvara deras kompetens och samtidigt erbjuda arbetsgivare en ny möjlighet att hitta rätt kompetenser.