Etableringslyftet – ett kompetenslyft för norra Stockholmsregionen

Etableringslyftet ger nyanlända och andra utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden en snabbare och kortare väg till arbete och minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Projektet matchar arbetssökande och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd, för att skapa en dynamisk regional arbetsmarknad där vi effektivt och samordnat tar tillvara de nyanländas kompetens.

Från och med januari 2021 övergår Etableringslyftet till ett tvåårigt tillämpningsprojekt och byter samtidigt projektägare från Sigtuna till Sollentuna kommun. Målet är sedan en implementering i den ordinarie verksamheten och arbetet med hur det ska gå till pågår, samtidigt som vi hjälper fler till arbete. 

I oktober 2018 tog vi emot Etableringslyftets första deltagare, med målet att under drygt två år arbeta med 350 deltagare och att 50 procent av dem skulle gå ut i arbete eller CSN-berättigade studier. Det målet har överträffats med råge och idag har vi en strid ström av personer som vill delta i projektet. Det är även många arbetsgivare som vänder sig till Etableringslyftet för att hitta arbetskraft. Många anställer sina praktikanter efter avslutad praktik och återkommer vid behov av nyanställning till oss. 

Målgrupp

Etableringslyftet vänder sig till nyanlända och andra utrikes födda som står långt ifrån den svenska arbetsmarknaden. 

Insatser:

  • gemensam kartläggning
  • introduktionsdagar om arbetsmarknad
  • datorintroduktion inklusive cv, personligt brev och intervjuteknik
  • introduktion om olika yrken 
  • yrkesinriktad språkintroduktion/språkträning
  • löpande jobbcoachning inklusive stöd i jobbsök och rekryteringsträffar
  • dialog med arbetsgivare i regionen
  • matchning mot praktik med språkstöd
  • studiebesök på arbetsplatser
  • löpande uppföljning av individens utveckling och språkutveckling

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF)

Tidplan

Projekt fas 1 september 2018 - 30 december 2020.
Tillämpningsprojekt januari 2021 - 30 december 2022.

Budget

2018 - 2020 ca 40 mkr, 67 % ESF-stöd, 33 % medfinansiering

2021-2022 ca 40 mkr,  47 % ESF-stöd, 53 % medfinansiering