07/11 2017
EU-bidrag ger fler nyanlända möjlighet till arbete

Sollentuna kommun har tillsammans med Sigtuna kommun, Upplands Väsby och Arbetsförmedlingen fått ett bidrag på 30 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) för att nyanlända snabbare ska få arbete. Projektet, som kallas ”Etableringslyftet”, startar i december och pågår cirka tre år.

Målgruppen för projektet är nyanlända som har varit inskrivna inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i minst ett år. Genom en snabbare och kortare väg till arbete minskar behovet av ekonomiskt bistånd.

–  Det är roligt att vi lyckats få finansiering att tillsammans genomföra etableringslyftet. Projektets mål är att korta vägen till arbete och egen försörjning för nyanlända under etableringstiden. Då behövs flera insatser samtidigt och tidigt, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Etableringslyftet startar redan i december med en analysfas, och därefter startar själva projektet med att få nyanlända i arbete. Individen får då en traineetjänst som ger arbetsgivaren möjlighet att prova den sökande. Om den sökande saknar formell utbildning för att få tjänsten kan hen få kompetensutveckling, till exempel en yrkesutbildning.

–  Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta våra satsningar för att få fler människor i arbete. Att vi får detta EU-stöd i hård konkurrens med andra ger oss stora möjligheter att medverka till människors egenförsörjning och integration i vårt samhälle på arbetsplatsen, säger Anders Bjur, utvecklingsstrateg i Sollentuna kommun.

Kommunerna i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby har en gemensam projektledare som håller ihop projektet. Samtliga lokala arbetsmarknader kommer att vara öppna för deltagarna oavsett var hen bor. Det innebär att en deltagare som passar bäst för ett jobb i Sigtuna kommer att bli matchad dit oavsett om hen bor i Sollentuna eller Upplands Väsby.

De som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är:

  • Personer som är mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga.
  • Personer som fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.