17/10 2019
Nyanländ och jämställd

Vilka utmaningar möter nyanlända familjer, och framförallt kvinnor, när de ska skapa sig ett nytt liv i Sverige? Etableringslyftet berättade om sitt arbete på ett välbesökt frukostmöte, där politiker och tjänstemän från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner, Arbetsförmedlingen m fl fick veta mer om hur vi arbetar med jämställdhet för nyanlända. Föreläsningen var del i FINSAM-veckan, som arrangeras av samordningsförbunden i norra Stockholmsregionen.

Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Zahra Hosseini och Juma Lomani.

Arbetsmarknaden är inte jämställd. Henrik Thureson (L), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun, inledde morgonen med en utblick över den svenska arbetsmarknaden, där vi kan se en tydlig könsuppdelning med mer än 90 procent män i till exempel byggbranschen och dryga 90 procent kvinnor i vård- och omsorgsyrken, med lägre lön, fler sjukskrivningar och mer deltidsarbete. Män i Sverige tar fortfarande inte ut mer än 25 procent av föräldraledigheten. Dessutom tar arbetslösa män del av dyrare insatser och kommer snabbare till nytt arbete.

Med det som bakgrund, hur svårt är det inte då för nyanlända att komma ut i arbetslivet? Joanna Olin, utbildningssamordnare, presenterade Etableringslyftets process med fokus på hur projektet motverkar den fördröjning i kontakten med arbetsmarknaden som orsakas av den tid det tar att lära sig ett nytt språk. Etableringslyftet har kunnat visa att det går att få ett arbete med ganska små språkkunskaper, med hjälp av en bra introduktion och språkstödjare. Dessutom påskyndar praktiken språkinlärningen och nästan alla deltagare visar en stor förbättring i både tal och förståelse när just språket utvärderas efter praktiken.

Så hur går det då med jämställdheten? Juma Lomani, jobbcoach och språkstödjare, tar avstamp i sin egen resa från insikt till förändring, när han leder de jämställdhetsutbildningar som ingår som en del i introduktionsveckan. Jämställdhetsutbildningen visar nya perspektiv och presenterar de möjligheter som finns i Sverige, vilket för många nyanlända är en stor förändring. Både män och kvinnor tillsammans och kvinnor separat bjuds in och får veta mer om villkoren i Sverige; hur man måste hjälpas åt med hemarbete när kvinnor arbetar, att det ofta är de traditionellt kvinnodominerade yrkena som sliter mest på kroppen och mycket annat.

Två deltagare, Zahra Hosseini och Nuriyeh Sarvari, berättade om hur de gått från att vara hemma och ta hand om barnen till ett friare liv med egen inkomst och framtidsmöjligheter. De berättade om hur den stora omställningen det innebär att komma till Sverige, hur stor deras vilja till förändring är och hur viktigt det är med den hjälp och det stöd som Etableringslyftet ger. De starka applåderna de fick visade att många blev berörda av deras berättelse!